Informatie

Organisatie

Nadat het Stadsdeel Centrum begin 2012 besloot om de benedenverdieping van het Pintohuis een buurtfunctie te geven, hief de actiegroep 'Pintobieb moet blijven' zich op. Op een bewonersvergadering in de Boomsspijker in mei 2012 konden bewoners die wilden meedenken over activiteiten in het Pintohuis zich opgeven voor een werkgroep. Die werkgroep schreef vervolgens een organisatieplan voor het nieuwe Huis De Pinto. Op basis hiervan werd in 2013 een aanvraag ingediend bij het Stadsdeel Centrum voor zowel een exploitatiesubsidie als een inrichtingssubsidie. Deze beide subsidies werden toegekend. Daarmee was literair & cultureel ontmoetingscentrum Huis De Pinto een feit.

Pinto Plenair

De werkgroep heet inmiddels de Pinto Plenair. Ze telt op dit moment acht leden, allen bewoners van de Nieuwmarktbuurt en omliggende buurten. In de Pinto Plenair wordt het beleid voor Huis De Pinto vastgesteld. Dat beleid krijgt mede vorm op basis van de inbreng van perse werkgroepen, zoals:

 • De programmaraad, die zich bezig houdt met de programmering van alle culturele activiteiten.
 • De bibliotheekwerkgroep, die verantwoordelijk is voor de ruilbibliotheek en de leestafel.
 • De publiciteitswerkgroep.
 • De financiële werkgroep die zich onder meer bezig houdt met sponsorwerving en donaties.

In de Pinto Plenair, die een keer per maand vergadert, zitten:

 • Emelie van der Bijl
 • Johan de Jong
 • Hans van Lent
 • Peter Paschenegger
 • Mieke Warnink
 • Eva Krammer
 • Corine van Bussel

Vrijwilligers

Huis De Pinto wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Het zijn er nu circa 75. Zij vervullen onder andere de rol van gastheer of gastvrouw tijdens de openingsuren van de ruilbibliotheek en leestafel, bieden ondersteuning bij culturele activiteiten, of leveren een persoonlijke inbreng via de werkgroepen. Huis De Pinto zou niet kunnen bestaan zonder de bijdrage van al deze vrijwilligers.

Beloningsbeleid

In Huis De Pinto worden alle activiteiten door vrijwilligers verzorgd. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Voor sommige activiteiten wordt soms een vergoeding verstrekt die binnen de wettelijke norm van € 1.500,- per vrijwilliger per jaar valt.

Stichting Huis De Pinto

Tenslotte is er ook een stichting die formeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken: zij legt verantwoording af in de vorm van een jaarrekening en een jaarverslag en zorgt voor het aanvragen van subsidies. De statutaire doelstelling van Stichting Huis De Pinto is:

 • het behoud van de sociaal-culturele publieke functie, alsmede de initiatie en organisatie van sociaal-culturele activiteiten van het Huis De Pinto;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De leden van het stichtingsbestuur, zes in getal, komen uit de Nieuwmarktbuurt en omgeving. De stichting heeft geen betaalde krachten, de leden zijn allen onbezoldigd. Het stichtingsbestuur, te bereiken via bestuur@huisdepinto.nl, wordt gevormd door:

 • Eva Krammer (voorzitter)
 • Karel Kits (penningmeester)
 • Maryvonne van Roosmalen (secretaris)
 • Johan de Jong

Voor meer informatie zie ook het beleidsplan en de statuten.

ANBI-status

Stichting Huis De Pinto is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Hierdoor kunnen donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 818708700. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de Vrienden van Huis De Pinto.

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures.


Meer informatie