Informatie

Organisatie

Actiegroep en werkgroep

Nadat het Stadsdeel Centrum begin 2012 besloot om de benedenverdieping van het Pintohuis een buurtfunctie te geven, hief de actiegroep 'Pintobieb moet blijven' zich op. Op een bewonersvergadering in de Boomsspijker in mei 2012 konden bewoners die wilden meedenken over activiteiten in het Pintohuis zich opgeven voor een werkgroep. Die werkgroep schreef vervolgens een organisatieplan voor het nieuwe Huis De Pinto. Op basis hiervan werd in 2013 een aanvraag ingediend bij het Stadsdeel Centrum voor zowel een exploitatiesubsidie als een inrichtingssubsidie. Deze beide subsidies werden toegekend. Daarmee was literair & cultureel ontmoetingscentrum Huis De Pinto een feit.

Pinto Plenair en teams

De werkgroep heet nu de Pinto Plenair. In de Pinto Plenair wordt het beleid voor Huis De Pinto vastgesteld. Dit beleid krijgt mede vorm op basis van de inbreng uit de verschillende teams:

 • Team Vrijwilligersbegeleiding, voor de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers: [email protected]
 • Team programma's, verantwoordelijk voor de programmering van alle culturele activiteiten: [email protected]
 • Team Bibliotheek, verantwoordelijk voor de ruilbibliotheek en de leestafel: [email protected]
 • Team Publiciteit, voor de publiciteit via o.a. posters & flyers, nieuwsbrief, website en social media: [email protected]
 • Team Vrienden, voor de werving van sponsoren en donaties: [email protected]
 • Team Verhuur coördineert de verhuur in Huis De Pinto: [email protected]
 • Team Beheer is verantwoordelijk voor de inkoop en onderhoud van de inrichting van het pand: [email protected]

In de Pinto Plenair, die tenminste vier keer per jaar vergadert, zitten vertegenwoordigers van de teams:

 • Eva Hageman / Susan Hooghiemstra (vrijwilligersbegeleiding)
 • Hans van Lent (bibliotheek)
 • Maurice Levano (publiciteit)
 • Peter Paschenegger, voorzitter (verhuur)
 • Ronald Regensburg (beheer)
 • Tine Sybesma / Brigitte Dobbelmann (vriendenwerving)
 • Mieke Warnink / Ruurd Werner (programma's)
 • drie bestuursleden

Vrijwilligers

Huis De Pinto wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Het zijn er nu circa 75. Zij vervullen onder andere de rol van gastheer of gastvrouw tijdens de openingsuren van de ruilbibliotheek en leestafel, bieden ondersteuning bij culturele activiteiten, of leveren een persoonlijke inbreng via de teams. Huis De Pinto zou niet kunnen bestaan zonder de bijdrage van al deze vrijwilligers.

Beloningsbeleid

In Huis De Pinto worden alle activiteiten door vrijwilligers verzorgd. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Voor sommige activiteiten wordt soms een vergoeding verstrekt die binnen de wettelijke norm van € 1.700,- per vrijwilliger per jaar valt.

Stichting Huis De Pinto

Tenslotte is er ook een stichting die formeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken: zij legt verantwoording af in de vorm van een jaarrekening en een jaarverslag en zorgt voor het aanvragen van subsidies. De statutaire doelstelling van Stichting Huis De Pinto is:

 • het behoud van de sociaal-culturele publieke functie, alsmede de initiatie en organisatie van sociaal-culturele activiteiten van het Huis De Pinto;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De leden van het stichtingsbestuur komen uit de Nieuwmarktbuurt en omgeving. De stichting heeft geen betaalde krachten, de leden van het bestuur zijn allen onbezoldigd. Het stichtingsbestuur, te bereiken via [email protected], wordt gevormd door:

 • Eva Krammer (voorzitter)
 • Karel Kits (penningmeester)
 • Javid Aloritz (secretaris)
 • Sofoula Schalkwijk
 • Irit van der Veldt

ANBI-status 

Stichting Huis De Pinto is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Hierdoor kunnen donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 818708700. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de Vrienden van Huis De Pinto.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om onze organisatie te versterken. Kijk voor meer informatie op de pagina Vacatures.


Meer informatie